Wydanie nr 174/2024, Sobota 22.06.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Agenor, Flawiusz, Achacy, Innocenta, Paulina, Achacjusz, Innocenty, Tomasz, Alban
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Malbork. 110 rodzin czeka na przydział mieszkania socjalnego.

W Malborku na mieszkanie socjalne czeka 110 rodzin. Mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Malbork obejmuje w ponad 85% budynki wybudowane przed rokiem 1945 i tylko nieco ponad 14% budynków wybudowanych po okresie II wojny światowej. Tylko 18% z tych lokali korzysta z ciepłej wody sieciowej, 26% posiada centralne ogrzewanie, a 57% posiada łazienkę z wc w lokalu mieszkalnym. 89% lokali posiada gaz sieciowy i 100% instalację wodno – kanalizacyjną. Czy w związku z powyższym mieszkańcy ubiegający się o przydział mieszkania mogą liczyć na w miarę godne warunki bytowe?

 

Napisał do nas jeden z mieszkańców Malborka, który od prawie 19 lat stara się o przydział mieszkania socjalnego. Jest to osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przez kilkanaście lat magistrat nie odzywał się do niego w sprawie przydziału, dopiero w zeszłym roku wskazał dwie lokalizacje.

- „Pierwsza dotyczyła lokalu znajdującego się przy ul. Prądzyńskiego. Powyższy lokal okazał się porażką. Brud, syf, zdekompletowane wyposażenie łazienki, wilgoć i sterta śmierdzących wykładzin po poprzednim najemcy... Wstyd dla miasta, dla urzędu miasta i samego ZGKiM, że można zaoferować człowiekowi lokal „mieszkalny" w tak opłakanym stanie. (...) Nieważne, że to miał być lokal socjalny. To nikogo nie upoważnia, aby w XXI wieku oferować coś takiego człowiekowi, bardziej mu tym szkodząc niż pomagać" - napisał mieszkaniec. - „Następnym lokalem zaoferowanym przez miasto, był lokal przy ul. Al. Armii krajowej. Ten lokal natomiast wymagał kapitalnego remontu, gdyż miał zaniedbane wnętrze na skutek niechlujstwa poprzedniego najemcy. Priorytetem było tam wymiana okien, gdyż te, które tam były, okazały się być w stanie opłakanym, spróchniałe i częściowo bez szyb. Ale co najlepsze. W XXI wieku musiałbym korzystać z toalety znajdującej się w piwnicy. O stanie samej toalety nie będę się rozpisywał, bo jej stan był odrażający".

Dalej mieszkaniec pisze, że zastanawia się nad tym, co dzieje się z pieniędzmi uzyskanymi przez Urząd Miasta ze sprzedaży lokali.

- „Według zapewnień magistratu i samego burmistrza, te pieniądze mają być w całości przeznaczone na remonty mieszkań dla przyszłych lokatorów... (...) Skoro jest budżet przeznaczony na remont lokali mieszkalnych, to dlaczego za każdym razem musiałbym sam remontować powyższe lokale? Dlaczego też burmistrz olał moją prośbę o przyznanie lokalu socjalnego o podwyższonym standardzie. Przecież ma prawo zrobić wyjątek i przyznać taki lokal osobie, która jest od prawie 19 lat na liście oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego. Oraz osobie, która jest w świetle prawa osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz z rodzajem niepełnosprawności zagrażającej jej zdrowiu i życiu" - pyta mieszkaniec.

 

Inny mieszkaniec, z dwójką małych dzieci otrzymał pod koniec 2021 r. zastępcze mieszkanie znajdujące się przy ul. Słowackiego. Już po miesiącu od zamieszkania w nim zaczęły się problemy związane z pojawieniem się pleśni (potocznie nazywanej grzybem) na ścianach.

- „Złożyliśmy skargę do malborskiego ZGKiM i dostaliśmy odpowiedź, że skarga jest bezzasadna. Moja narzeczona była kilkakrotnie u zastępcy burmistrza p. Wilka i usłyszała słowa tylko takie: żałuję, że pani dałem to mieszkanie. Nasze dzieci są małe i nie mogą mieszkać w takich warunkach, jak te. Mamy wszystko na prąd. Nie mamy prysznica ani ciepłej wody, rachunki za prąd są kolosalnie duże (ponad 2500 zł). Po każdej prośbie i rozmowie jesteśmy odsyłani z kwitkiem, nie wiemy co już mamy robić. Nasza córka ma robioną dwa-trzy razy dziennie inhalację, bo przez grzyba, który jest dosłownie wszędzie, dusi się. Córka ma rok czasu. Panowie A. i F. byli na oględzinach i stwierdzili, że tak to już będzie w tym mieszkaniu z powodu nie zamieszkania przez innych lokatorów" - pisze zrozpaczony mężczyzna.

 

Sprawdziliśmy, że celem „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Malbork na lata 2018-2022” jest „określenie kierunków działania Gminy Miejskiej Malbork w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym, w szczególności: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Malborka o niskich dochodach, poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Malbork, utrzymanie zasobu mieszkaniowego miasta na dobrym poziomie technicznym, poprawa stanu technicznego lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Malbork”. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że w kontekście wypowiedzi naszych mieszkańców te założenia mijają się z rzeczywistością.

 

Zwróciliśmy się do malborskiego magistratu z prośbą o udzielenie informacji dotyczących zasad przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie miasta Malborka. Kto może starać się o taki przydział, jakie trzeba spełnić warunki? Jeżeli ktoś otrzymuje przydział na lokal mieszkalny, w jakim stanie odbiera ten lokal? Czy musi dokonać samodzielnego remontu, czy jednak przeprowadza go zarządca budynku? Od czego to zależy, że np. jedne lokale są w lepszym stanie, a inne wręcz zrujnowane? Czy prawdą jest, że jest przeznaczony budżet na remont takich mieszkań, by nowi nabywcy nie mieszkali w zniszczonych lokalach? Ile osób (czy raczej ile rodzin) w Malborku czeka na przydział mieszkania komunalnego, a ile na przydział lokalu socjalnego? Jak to się dzieje, że jedni czekają kilkanaście lat na przydział, a inni w krótkim czasie otrzymują lokal? Od czego to zależy?

 

Jakie trzeba spełniać warunki, żeby ubiegać się o przydział mieszkania?

W odpowiedzi Jan Tadeusz Wilk, Zastępca Burmistrza Miasta Malborka wskazuje, że kryteria, jakie należy spełnić starając się o przydział mieszkania socjalnego lub komunalnego na terenie Malborka określa Uchwała nr XXXI/266/2021 Rady Miasta Malborka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Malbork (dostępna na http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2021/1413/akt.pdf).

Z uchwały możemy dowiedzieć się, że prawo do ubiegania się o lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Malbork przysługuje osobom zamieszkującym na jej terenie, nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Pierwszeństwo w zawarciu umowy mają osoby dotknięte przemocą w rodzinie, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze na skutek uzyskania samodzielności i pełnoletności pod warunkiem, że umieszczone są na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu.

 

Zgodnie z Uchwałą (Rozdział 3 §3) umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony można podpisać z osobami, które zostały umieszczone na liście mieszkaniowej oraz spełniają poniższe kryteria:

- „Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony uważa się za spełnioną, gdy średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego – osobę objętą wnioskiem, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub datę jego aktualizacji nie przekracza:

 1. 180% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

 2. 130% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Za osoby spełniające warunki do otrzymania lokalu na czas nieoznaczony uważa się osoby zamieszkujące w lokalach, w których powierzchnia mieszkalna na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. 5m² powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie dwu- i więcej osobowym;

 2. 10m² powierzchni łącznej pokoi w gospodarstwie jednoosobowym”.

Na liście oczekującej na podpisanie umowy najmu na czas nieoznaczony mogą znaleźć się osoby, które m.in. „posiadają co najmniej 3-letni, ciągły okres zameldowania na terenie Gminy, przed datą złożenia wniosku lub ostatnie zameldowanie co najmniej 3-letnie posiadały na terenie Gminy lub posiadają centrum życiowe na terenie Gminy udokumentowane, np. zaświadczeniem od pracodawcy, instytucji, placówki oświatowej, przez okres co najmniej 5-lat przed datą złożenia wniosku”.

Mogą być również podpisane umowy najmu lokalu z osobami, które nie znajdują się na liście osób oczekujących pod warunkiem, że znajdują się w określonych życiowych sytuacjach, np. „zamieszkują w budynku lub lokalu przeznaczonym do modernizacji, rozbiórki, remontu, renowacji, zostali pozbawieni lokalu wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zamieszkują w lokalu, który nie spełnia określonych w prawie budowlanym warunków pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; zajmują lokal na czas nieoznaczony o nadmiernym zaludnieniu”. W tych przypadkach konieczna jest zgoda Burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej (powołanej przez Burmistrza, w skład której wchodzą: przedstawiciele Rady Miasta Malborka, przedstawiciel Wynajmującego (ZGKiM Sp. z o.o. w Malborku), przedstawiciel MOPS, którego oddelegowuje Dyrektor MOPS oraz do 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Malborka, których oddelegowuje Burmistrz).

Zgodnie z Uchwałą (Rozdział 4 §4) umowę najmu socjalnego lokalu można podpisać z osobami, które zostały umieszczone na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu oraz spełniają poniższe kryteria:

- „Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie lokalu w najem socjalny uważa się za spełnioną, gdy średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego – osobę objętą wnioskiem, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub datę jego aktualizacji nie przekracza:

 1. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

 2. 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym”.

Na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mogą znaleźć się osoby, które „posiadają co najmniej 3-letni, ciągły okres zameldowania na terenie Gminy, przed datą złożenia wniosku lub ostatnie zameldowanie co najmniej 3-letnie posiadały na terenie Gminy lub posiadają centrum życiowe na terenie Gminy udokumentowane, np. zaświadczeniem od pracodawcy, instytucji, placówki oświatowej, przez okres co najmniej 5-lat przed datą złożenia wniosku”.

Mogą być również podpisane umowy najmu lokalu z osobami, które nie znajdują się na liście osób oczekujących pod warunkiem, że znajdują się w określonych życiowych sytuacjach, np. którym umowa najmu socjalnego lokalu wygasła i które spełniają kryteria dochodowe określone w ust. 2 do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na kolejny okres; które uzyskują lokal w drodze zamiany zajmowanego przez nich lokalu, i które spełniają kryteria dochodowe określone w ust. 2 do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu; są najemcami części lokalu wspólnego i złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu zwolnionej części tego lokalu, pod warunkiem, że jest to lokal najmu socjalnego; które są najemcami lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i utraciły dotychczas zajmowany lokal wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych”. W tych przypadkach również jest potrzebna zgoda Burmistrza po wcześniejszym uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Umowę najmu socjalnego lokalu podpisuje się na okres do 2 lat.

 

Na jakie mieszkania mogą liczyć mieszkańcy?

- „Osoby, którym proponowany jest lokal zapoznają się z jego stanem technicznym i podejmują decyzję, czy odpowiada im ta propozycja. Czasami przedstawiony do oględzin lokal znajduje się w stanie wymagającym remontu. Udzielana jest stosowna bonifikata w zwolnieniu z opłaty za czynsz w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i wsparcie w jego adaptacji” - wyjaśnia Jan Tadeusz Wilk, zastępca Burmistrza Miasta Malborka. - „Przed przejęciem lokalu następuje wizja lokalna i potencjalny najemca oglądając go bezpośrednio decyduje się na jego przyjęcie bądź nie wiedząc, że czeka go w dużym zakresie samo-remont. Pomoc zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku jako Administratora w adaptacji pustostanu w uzgodnieniu z najemcą polega przede wszystkim na remoncie instalacji elektrycznej, hydraulicznej, grzewczej i gazowej. Potrzeby w zakresie gruntownego remontu mieszkania są bardzo duże, a przeciętny remont to kwota 40-60 tys. zł. Znaczny wpływ na tę sytuację ma wiek budynków stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (średni wiek ponad 100 lat), bowiem instalacje i elementy budynków są praktycznie w całości wyeksploatowane i wymagają wymiany oraz gruntownego remontu”.

 

A od czego zatem zależy to, że np. jedne lokale są w lepszym stanie, a inne wręcz zrujnowane?

- „Zależy od kultury najemcy, najczęściej ten, który nie płaci czynszu nie dba o mieszkanie i opuszcza je w wyniku eksmisji pozostawiając lokal kompletnie zniszczony. Osoby, które dokonują np. zamiany lokalu najczęściej pozostawiają go w dobrym stanie” - informuje Jan Tadeusz Wilk. - „O kolejności przydziału mieszkań decyduje Burmistrz Miasta Malborka po wcześniejszym wyrażeniu opinii przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która wnikliwie rozpatruje każdy wniosek, jak również zaprasza zainteresowane osoby na swoje posiedzenia”.

Czy prawdą jest, że jest przeznaczony budżet na remont takich mieszkań, by nowi nabywcy nie mieszkali w zniszczonych lokalach?

- „W ramach posiadanych środków finansowych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku jako Administratora dokonuje koniecznych napraw i remontów pustostanów. Podjął się również działania, by pozyskać zewnętrzne środki na ten cel z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz za sprawą Miasta niebawem zostanie złożony wniosek na zmianę źródeł ogrzewania na nisko emisyjne (ciepło systemowe z sieci miejskiej, ogrzewanie gazowe) i termomodernizacje budynków z Polskiego Ładu. Należy podkreślić, że w ubiegłym roku dużym wysiłkiem finansowym zakończono gruntowny remont budynku przy ul. Słowackiego 62-63 z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. W ubiegłym roku również oddano do użytku 42 rodzinny budynek komunalny przy ul. Pasteura 12 A-D” - wyjaśnia Zastępca Burmistrza Miasta Malborka.

A ile rodzin w Malborku czeka na przydział mieszkania komunalnego, a ile na przydział lokalu socjalnego?

- „Ilość rodzin oczekujących na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony wynosi 35. Ilość rodzin oczekujących na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu – 110. Nadmienić należy, że w miesiącu lutym 2022 r. będą wywieszone do publicznej wiadomości projekty list, a od kwietnia 2022 r. ostateczne listy, które potwierdzą aktualną ilość rodzin oczekujących na przydział lokalu na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokalu na 2022 r.” - podsumowuje Jan Tadeusz Wilk.

 

 

 

Według „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Malbork na lata 2018-2022” zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Malbork stanowi 1677 lokali komunalnych:

 1. 533 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 23180 m² w 122 budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork,

 2. 1144 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 57807 m² w 284 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym 3 lokale poza terenem Malborka, z których jeden stanowi własność ZGKiM w Malborku sp. z o.o.

Budynki mieszkalne ze względu na wiek można podzielić na:

 1. wybudowane przed 1945 rokiem, co stanowi 85,5% zasobów,

 2. wybudowane po 1945 roku, co stanowi 14,5% zasobów.

Wyposażenie w instalacje techniczne budynków stanowiących własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych przedstawia się następująco:

 1. 89% lokali posiada gaz sieciowy, w tym komunalne 96%, socjalne 64%,

 2. 26% lokali posiada centralne ogrzewanie, w tym komunalne 28%, socjalne14%,

 3. 18% lokali korzysta z ciepłej wody sieciowej, w tym komunalne 20%, socjalne 0%,

 4. 57% lokali posiada łazienkę z wc w lokalu mieszkalnym, w tym komunalne i socjalne 57%,

 5. 100% lokali posiada instalację wodno- kanalizacyjną, w tym komunalne 100%, socjalne 100%.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że kilka budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym przeznaczona została do rozbiórki ze względu na ich stan techniczny. Są to budynki znajdujące się m.in. na ul. Jagiellońskiej, Armii Krajowej, Sienkiewicza, Pasteura, Poczty Gdańskiej i 500-lecia.

Z kolei kilkanaście budynków, z których znaczna większość zbudowana została przed rokiem 1945 (najstarszy jest z 1850 r.) przeznaczona została do rozbiórki ze względu na uwolnienie terenów pod inwestycje. Są to budynki stojące na Armii Krajowej, Głównej, Orzeszkowej, Reymonta, Prądzyńskiego, Sikorskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Toruńskiej, Wałowej i Zagórnej.

W kilkunastu budynkach możliwe będzie pozyskanie lokali socjalnych lub tymczasowych. Są to budynki na 500-lecia, Alei Wojska Polskiego, Grota-Roweckiego, Koszykowej, Małej, Orzeszkowej, Pasteura i Słowackiego.

 

 

 

Zdjęcia od widza TvRegionalna24.pl

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Interwencje TV


Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Gosc
Gosc 13.05.2022, 08:18
weźcie się za robotę to nie będziecie musieli narzekać. sam jestem z niezamożnego domu. W domu rodzinnym bywało naprawdę krucho w latach 90 ale tata zawsze stawał na głowie teraz i ja pracuje ile się da i robię co się da. Rodzice nie pomogli mi finansowo NIC a mam mieszkanie garaż, auto, żonę dzieci i żyje nam się dobrze. Ja nie myślę o tym kiedy i gdzie iść z kolegami jak wychodzę o 8 z domu tak o 20 często później wracam. Ale nie chodzę i nie płaczę.
Januszek
Januszek 16.04.2022, 12:25
Ponoć sami z UA sie tam zasiedlili
Bogdan S
Bogdan S 20.02.2022, 21:40
Przytoczono tu moje pismo do redakcji dotyczące propozycji mieszkaniowej jaką otrzymałem po 19 latach oczekiwania. W tym czasie otrzymałem trzecią propozycje przydziału lokalu przy ul. J. I. Kraszewskiego 26/5 w Malborku. Lokal miał składać się z jednego pokoju o powierzchni mieszkalnej 11,00 m², kuchni oraz wc o łącznej powierzchni użytkowej 18,60 m².
Oczywiście lokal z chęcią poszedłem obejrzeć po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem ZGKiM, panem Sebastianem F.
W trakcie oględzin które utrwaliłem na zdjęciach, ponownie doznałem szoku widząc powyższy obiekt, który swoim wyglądem przypominał zaniedbany strych. Obleśne i zapleśniałe ściany. Uginające się deski podłogowe na skutek olbrzymiego zawilgocenia. Zniszczone okna i drzwi wejściowe które w żaden sposób nie mogły zapewnić bezpieczeństwa oraz utrzymania odpowiedniej izolacji cieplnej w pomieszczeniu. Odpadający tynk ze ścian i wszędobylski swąd wilgoci wyczuwalny już po przekroczeniu progu.
Żeby móc zamieszkać w tym "lokalu mieszkalnym" powinno się przeprowadzić generalny remont lokalu. Wymiana podłóg. Stolarki okiennej i drzwiowej. Nałożenie nowych tynków. To podstawa aby tam móc zamieszkać...
W trakcie tych oględzin zapytałem się Pana Sebastiana F. Czy pieniądze ze sprzedaży lokali mieszkalnych przez magistrat są faktycznie przekazywane na cele przyszłych remontów lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia. W odpowiedzi usłyszałem że "nie do końca tak jest". Czyli potwierdziła się moja obawa że burmistrz miasta Malbork świadomie wprowadza w błąd opinię publiczną w osobie mieszkańców i lokalnych mediów. Może i faktycznie przekazuje się część tych pieniędzy na remont. Ale z pewnością nie na lokale socjalne, bo z ich najemców urząd miasta i tak nie ma zysków... Burmistrz miasta Malbork jest zwykłym oszustem i ignorantem tak jak jego zastępca: p. Wilk.
Że swej strony zwróciłem się do burmistrza z wnioskiem o przydzielenie lokalu socjalnego o podwyższonym standardzie. Po około miesiącu czasu, gdy zdążyłem wysłać pismo z ponagleniem dot. udzielenia odpowiedzi na w/w wniosek. Pan burmistrz pofatygował się odpowiedzieć w następujący sposób: W odpowiedzi na pana e-mail z dnia 11 stycznia i 07 lutego 2022 roku dotyczącego pana sytuacji mieszkaniowej i propozycji lokali uprzejmie informuję i wyjaśniam, iż mieszkańców, którzy ubiegają się o przydział lokalu z zasobów komunalnych traktuję jednakowo. Zasób mieszkaniowy jakim dysponuje miasto wymaga remontów, ale są osoby, które chcą wykonać remont we własnym zakresie i dlatego nie możemy pominąć Pana osoby w proponowaniu lokali, gdyż dopiero zakwestionował by pan kolejność przyznawania lokali (...).
Co za stek bzdur i przeciwności wypływa z tego pisma! Burmistrz twierdzi że są osoby które chcą wykonać remont we własnym zakresie... No (!!!) Jak można tak pisać?! Przecież to nie trzyma się kupy. Jak osoba o niskich dochodach może sobię pozwolić na remont i adaptację zdewastowanego lokalu??? Przecież taki remont nie kosztuje 200-300 zł, a bardziej minimum 2000-3000 zł. Ponadto skoro burmistrz w mediach twierdzi że pieniądze ze sprzedaży lokali mieszkalnych idą na remont mieszkań komunalnych, to dlaczego są ludzie którzy chcą wykonać remont we własnym zakresie??? Czyżby to byli altruiści pragnący odciążyć ZGKiM w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją remontów lokali socjalnych??? Dlaczego też burmistrz miasta po uzyskaniu od mojej osoby potwierdzenia odmowy przyjęcia lokalu będącego w fatalnym stanie technicznym ponownie po raz kolejny oferuje mi lokal socjalny nie nadający się do zamieszkania. Przecież zakwestionowałem pierwszą ofertę obszernie uzasadniając przyczynę odmowy.
To dlaczego otrzymałem drugą i trzecią podobną ofertę? No skoro miasto remontuje lokale, to dlaczego za każdym razem otrzymuję propozycję zamieszkania w spelunie??? Może burmistrz mnie nie lubi. A może po prostu kłamie mieszkańców Malborka licząc że na tym patencie przetrwa swoją kadencję i może głupi plebs da mu mandat na następną kadencję...
chętny
chętny 21.02.2022, 17:43 (odpowiedź do Bogdan S)
a jednak są ludzie, którzy decydują się na remont. koszt kupna mieszkania to kwota znacznie powyżej stu tysięcy złotych, remont - około 30 tysięcy - bez szału.
Dlaczego grono osób, które pracują, pobierają świadczenia z zus i Mops i innych rządowych akcji nie kupią sobie mieszkania, nie wezmą kre - dytu tyko czekają aż karoca zajedzie pod drzwi i ich do pałacu sprowadzi? Jakoś mnie panstwo mieszkania nie dało, sam musiałem kre - dyt wziąć i mieszkanie kupić bo pracuję i mam więcej niż te 180 procent. mieszkanie niewielkie, trzy pokojowe 60 m dla mnie i żony i dziecka, nastolatka. a młodzi dzis tylko daj i daj. wziałbym z pocałowaniem w rekę mieszkanie do remontu ale nie spełniam warunków niskich zarobków zaledwie o 18 procent powyżej. i co? nie jojcze i nie mam pretensji do swiata, ze jestem zdrowy i pracuję.
Empatia
Empatia 26.02.2022, 17:41 (odpowiedź do chętny )
No to jesteś nielicznym szczęściarzem. Nie wszyscy mają szansę na kupno mieszkania. Zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Większość żyje poniżej minimum socjalnego. Ktoś kto jest na liście oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego nie jest człowiekiem zamożnym. Twój wpis świadczy o braku empatii i ukrytej zazdrości. Każdy ma prawo do życia w warunkach godnych. Jeśli nie stać człowieka na zapewnienie sobie takich warunków ze względu na ubóstwo, to ma prawo oczekiwać tego od instytucji państwowych...