Wydanie nr 57/2024, Poniedziałek 26.02.2024
imieniny: pokaż (5 imion)Aleksander, Dionizy, Mirosław, Klaudian, Gerlinda
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Gmina Ostaszewo: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Gmina Ostaszewo: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

 1. 1.Posiada obywatelstwo polskie;
 2. 2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. 3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. 4.Cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 5. 5.Posiada wykształcenie średnie lub wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. 1.Ukończone studia o profilu ekonomicznym lub na kierunku rachunkowości i finansów.
 2. 2.Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych
 3. 3.Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie rachunkowości, finansów publicznychpodatku dochodowym od osób fizycznych
 4. 4.Znajomość klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej
 5. 5.Dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność, rzetelność i umiejętność pracy w zespole.

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. 1.Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo;
 2. 2.Praca przy komputerze.
 3. 3.Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godz. dziennie;
 4. 4.Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nie określony;
 5. 5.Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem

W miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. 1.Prowadzenie rachunkowości organu i jednostki budżetowej Urzędu zgodnie z obowiązującym planem kont.
 2. 2.Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami niezbędnych urządzeń księgowych (dziennik główny, dziennik księgowań).
 3. 3.Dekretacje otrzymywanych dokumentów księgowych i sprawdzanie ich pod względem formalno- rachunkowym.
 4. 4.Sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki Urzędu Gminy w obowiązujących terminach i udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań jst.
 5. 5.Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i księgowaniem środków trwałych.
 6. 6.Obsługa i kontrola systemu Home – Banking oraz współpraca z bankiem prowadzącym rachunek bankowy.
 7. 7.Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych

 V. Wymagane dokumenty :

 1. 1.List motywacyjny;
 2. 2.Życiorys – curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. 3.Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. 4.Kserokopie świadectw pracy,
 5. 5.Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. 6.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 7. 7.Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata;
 8. 8.Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),

9.  Oświadczenia:

1)     o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)     o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;

3)     o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym;

10.  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)” oraz  własnoręcznie podpisane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. 1.Dokumenty należy składać w kopertach z„Nabór na stanowisko
  ds. księgowości budżetowej” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy
  w Ostaszewie lub wysłać na adres Urzędu Gminy w Ostaszewie: ul. Kościuszki 51,
  82-112 Ostaszewo.
 2. 2.Termin składania dokumentów – do dnia 15 października 2018 r. do godz. 15:00.
 3. 3.O zachowaniu terminu data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną
  po terminie nie będą rozpatrywane

VII. Informacje dodatkowe:

 1. 1.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie dalszego postępowania.
 2. 2.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostaszewo w zakładce – Oferty pracy- https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/search/joboffers/

 

 

 

 

 

 

 

Info: ostaszewo.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Ostaszewo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.