Wydanie nr 56/2024, Niedziela 25.02.2024
imieniny: pokaż (5 imion)Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 26 października 2023 r.

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 26 października 2023 r.

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 163) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

o wydaniu w dniu 24.10.2023 r. decyzji Starosty Sztumskiego Nr 103/2023/ZRID (zn. AB.6740.61.2023.IWB) na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Kościuszki, w ramach budowy węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi ulice: Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza i plac przed dworcem PKP,  w obrębie II i IV m. Sztum, na rzecz Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Sztum, powiat sztumski, woj. pomorskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych 

jednostka ewidencyjna:  woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_4

- obręb ewid. II m. Sztum dz. nr: 402/5, 396, 398, 655/6 (655/3) 

- obręb ewid. IV m. Sztum dz. nr: 42/4, 38, 28/2 (28), 25/11 (25/1), 25/3, 29/2 (29), 43/4,

(*) W nawiasach podano numery działek przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu lub urządzeń wodnych albo melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych, zjazdów określonych w projekcie budowlanym wykaz działek lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

jednostka ewidencyjna:  woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Sztum, 221605_4

- obr. ewid. II m. Sztum, dz. nr: 402/5, 398

- obr. ewid. IV m. Sztum, dz. nr: 43/4, 30, 38

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji, oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, stające się z mocy prawa własnością Gminy Sztum z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, zatwierdzenia podziału nieruchomości, zatwierdzenia projektu budowlanego, określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji - na 121 dzień od dnia, w którym decyzja  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, zezwolenia na wykonanie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obowiązku dokonania budowy urządzenia wodnego i przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków, a także wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 17 ust. 1 ustawy).

Dodatkowo informuje się, że w myśl art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej, w przypadku niezwłocznego wydania nieruchomości lub nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przysługuje zwiększenie odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości użytkowania wieczystego.  

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa na własność Gminy Sztum, w imieniu Starosty Sztumskiego wydaje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: tel. (055) 267-74-88.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w tut. Wydziale Architektury i Budownictwa (pokój nr 34), ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, od poniedziałku do piątku: 8:00-14:00, tel. (055) 267-74-55.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem tut. Starosty Sztumskiego na adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Starosty Sztumskiego.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Sztumskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości – wg odrębnego rozdzielnika.

 

 Z up. Starosty Sztumskiego

Wojciech Babalski - Naczelnik

Wydziału Architektury i Budownictwa

 

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.