Wydanie nr 264/2021, Wtorek 21.09.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 8 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XXIX/242/2017 Rady Gminy Malbork z dnia 12 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Malbork, Marcin Kwiatkowski zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.01.2021 r. do 04.02.2021 r. w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malbork pod adresem: https://ugmalbork.mojbip.pl/.

 

 

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.01.2021 r. w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, w sali konferencyjnej o godz. 14. Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium może wnieść uwagi.

 

 

 

 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej do Wójta Gminy Malbork na adres Urzędu Gminy w Malborku, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@gmina.malbork.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2021 r.

 

 

 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.02.2021 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gmina.malbork.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Wójt Gminy Malbork.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Klauzula Informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Malbork oraz w siedzibie Urzędu Gminy Malbork.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

 

UG Malbork
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.