Wydanie nr 140/2024, Niedziela 19.05.2024
imieniny: pokaż (12 imiona)Celestyn, Potencjana, Potencjanna, Kryspin, Bernarda, Piotr, Iwo, Pękosław, Mikołaj, Augustyn, Pudencjana, Pudencjanna
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 8 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

Termin i miejsce przetargu.

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

Obciążenia nieruchomości.

Na działce ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z działem III księgi wieczystej obowiązuje: „NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCY PRZESYŁOWEGO ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, REGON 190275904 ORAZ KAŻDOCZESNEGO NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NABYWCY URZĄDZENIA PRZESYŁOWEGO, WYKONYWANA NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NUMERAMI NR 159 I NR 162, POLEGAJĄCA NA:
1) PRAWIE DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO POSADOWIENIA NA NICH W PRZYSZŁOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W POSTACI: DZIAŁKA NR 159 - LINIA KABLOWA YAKXS4X120MM2 DŁ. 44M, DZIAŁKA NR 162 - LINIA KABLOWA YAKXS4X120MM2 DŁ. 290M, ZŁĄCZE KABLOWE, 2) ZNOSZENIU ISTNIENIA POSADOWIONYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH OBCIĄŻONYCH URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W PKT.1, PO ICH POSADOWIENIU, 3) PRAWIE DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOKONYWANIA KONSERWACJI, REMONTÓW, MODERNIZACJI, USUWANIA AWARII ORAZ PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W PKT 1 I PKT 2, WRAZ Z PRAWEM WEJŚCIA I WJAZDU NA TEREN ODPOWIEDNIM SPRZĘTEM PRZEZ PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ORAZ PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY I OSOBY, KTÓRYMI PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE POSŁUGUJE SIĘ W ZWIĄZKU
Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z § 3 AKTU REP. A NR 1113/2020.”

W  dziale  IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. nr WI-III.7820.10.2021.MKH o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 Królewo – granica województwa” nieruchomość oznaczona jako działka ewid. nr 162 obręb Stare Pole zostanie podzielona na trzy działki ewid. nr 162/1, nr 162/2, nr 162/3 obręb Stare Pole.

Działka ewid. nr 162/1 o pow. 0,0032 ha oraz działka ewid. nr 162/2 o pow. 0,0033 ha obręb Stare Pole, gmina Stare Pole na mocy ww. decyzji przejdą na własność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wysokość i termin wniesienia wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 199 900,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer nieruchomości, której ono dotyczy.

Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2024 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Gminy Stare Pole.

Wpłacone wadium: zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, ulega przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, podlega zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

Dodatkowe informacje:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 19 990,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 705, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej oraz w prasie ogólnokrajowej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl 


 

Wójt Gminy Stare Pole

Marek Szczypior


 

Załączniki:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

2. Mapa ewidencyjna z uzbrojeniem terenu.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia działki na cele nierolnicze.

5. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie realizacji inwestycji drogowej.

6. Mapa podglądowa z podziałem nieruchomości.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.