Wydanie nr 56/2024, Niedziela 25.02.2024
imieniny: pokaż (5 imion)Cezary, Wiktor, Lubart, Antonina, Adam
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 18 października 2023 r.

Zarząd Powiatu Sztumskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr 6, nr 7/3, nr 7/4, nr 10/1 o łącznej powierzchni 12,2148 ha, stanowiące własność Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na uprawy rolne.

1. Przedmiotem dzierżawy są działki rolne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 6 o pow. 3,1800 ha sklasyfikowana jako:

- pastwiska trwałe klasy Ps IV

nr 7/3 o pow. 5,5261 ha sklasyfikowana jako :

- grunty pastwiska trwałe Ps IV o pow. 5,0661 ha, nieużytki o pow. 0,4600 ha,

nr 7/4 o pow. 0,4930 ha sklasyfikowana jako :

- grunty pastwiska trwałe Ps IV o pow. 0,4930 ha,

nr 10/1 o pow. 3,0157 ha sklasyfikowana jako :

- grunty orne klasy RIV b o pow. 1,2157 ha, łąki trwałe Ł IV o pow. 0,2900 ha, łąki trwałe ŁV o pow. 0,3500 ha, grunty pod rowami o pow. 0,0200 ha,   nieużytki o pow. 1,1400 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr GD2I/00001312/9, stanowiące własność Powiatu Sztumskiego.

- Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 10,5968 hektarów.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieograniczony z przeznaczeniem na uprawy rolne. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości i inne opłaty przewidziane prawem.

2. Dla przedmiotowych działek Gmina Mikołajki Pomorskie nie uchwaliła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  i nie przystąpiła do jego uchwalenia.  

3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

4. Cena wywoławcza czynszu dzierżawy wynosi 1 100 zł rocznie za 1 hektar użytków rolnych.

5. Czynsz dzierżawny płatny dwa razy w roku.

6. Wadium  wynosi  - 10% całkowitego czynszu dzierżawnego w zaokrągleniu do pełnego złotego  - 1 200,00 zł.

7. Przetarg rozpocznie się  20 listopada 2023 r., o godzinie 1000 w   budynku  Starostwa Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, sala nr 8  .

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-  wpłacenie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Sztumie w Banku Spółdzielczym w Sztumie nr konta 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080 do dnia 14.11.2023 r.  Za  datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa.

  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej rocznej stawki  czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie   nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w  górę do  pełnych dziesiątek złotych.

10. Przed przetargiem uczestnicy składają pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał  przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie / nie później niż przed upływem trzech dni/ po jego zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu.

12. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o terminie i miejscu podpisania umowy wówczas organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Aktualizacja czynszu dzierżawnego nastąpi w przypadku zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.

14. Osoby zainteresowane przystąpieniem do przetargu mogą zapoznać się z warunkami przetargu w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie ul. Mickiewicza 39b w pok. Nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.powiatsztumski.pl.

 

Zarząd Powiatu Sztumskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

 

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Sztumie

 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.