Wydanie nr 174/2024, Sobota 22.06.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Agenor, Flawiusz, Achacy, Innocenta, Paulina, Achacjusz, Innocenty, Tomasz, Alban
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

PROJEKT BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2022 ROK: DOCHODY 166.398.504 zł / WYDATKI 173.038.367 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem budżetu Miasta Malborka na 2022 rok: Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2022 w wysokości 166.398.504 zł, Ustala się wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 173.038.367 zł.
Uwaga: Projekt budżetu Miasta Malborka na 2022 jest do pobrania także w całości w PDF w załącznikach na końcu

 

 

UCHWAŁA RADY MIASTA MALBORKA z dnia r.

w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2022 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ,pkt.9 lit. „c”,„d” ,„i” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, 214, 215, 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236

ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.)- Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2022 w wysokości 166.398.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

dochody bieżące w wysokości – 152.130.452 zł dochody majątkowe w wysokości – 14.268.052 zł

 

 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 173.038.367 zł z tego: a) wydatki bieżące – 151.655.776 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.331.047 zł

- dotacje – 17.464.266 zł

 • wydatki na obsługę długu miasta – 1.500.000 zł

 • świadczenia na rzecz os. fizycznych – 36.587.910 zł

 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38.293.364 zł

 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 479.189 zł

b) wydatki majątkowe – 21.382.591 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.777.591 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- 4.071.049 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1.605.000zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 1. Deficyt budżetu Miasta Malborka w wysokości 6.639.863 zł zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

 2. przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 5.348.295 zł

 3. przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.291.568 zł.

 4. Przychody w kwocie 13.610.963 zł i rozchody budżetu Miasta w kwocie łącznej

6.971.100 na rok 2022 stanowią załącznik nr 3.

§ 2

1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

§ 3

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie miasta na 2022 rok określa załącznik nr5.

 2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu miasta na 2022 rok stanowi załącznik nr 6.

 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2022 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik nr 8.

 

§ 4

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 965.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 839.344 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 138.920 zł.

 2. Ustala się wydatki na wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 3.000 zł.

 3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000zł oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł.

 4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 60.000 zł oraz wydatki na remonty przystanków komunikacyjnych w wysokości 60.000 zł.

 5. Ustala się dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.820.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 10.820.000 zł.

 6. a) Ustala się listę zadań wskazanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego:

zadania z projektów „Dużych”:

 • Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim o wartości 200.000 zł

 • Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 200.000 zł zadania z projektów „Małych”:

 • Dotacja celowa dla MCKiE – Letni teatr i kino pod gwiazdami – 24.700 zł

 • Piłka nożna dla najmłodszych – 24.956 zł

 • Modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3 – 22.500 zł

 • Zdrowy rower-montaż stacji naprawczych – 22.011 zł.

 

 1. Ustala się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.550.238 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie w/w wydatków w wysokości 5.909.053 zł.

 1. W budżecie Miasta Malborka tworzy się następujące rezerwy:

  • rezerwę ogólną w wysokości 422.000 zł,

  • rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.505.000 zł, z tego na:

   • rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych – 1.000.000 zł

   • rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.)

– 480.000 zł

 • rezerwa celowa na Malborski Budżet Obywatelski Junior – 25.000 zł

 • rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.960.239 zł, z tego na:

  • rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego

250.000 zł

 • rezerwa celowa na inwestycje – 1.710.239 zł.

 

 

§ 5

 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

dofinansowanie do metra kwadratowego następujących obiektów:

 • obiekt sportowy ul. Toruńska – stawka dotacji do metra kwadratowego-13,10 zł,

 • obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Mickiewicza – stawka dotacji do metra kwadratowego – 14,00 zł,

 • kąpielisko miejskie ul. Wileńska – stawka dotacji do metra kwadratowego – 21,80 zł,

w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kwota ogółem dotacji przedmiotowej 984.444 zł.

 

 

 

§ 6

Ustala się limit zobowiązań:

 • z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów – 2.000.000 zł na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.291.568 zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 708.432 zł

 • z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2022 pożyczki – 5.348.295 zł na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.348.295 zł

 • z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł

 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta

 4. zaciągania kredytów w kwocie 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 708.432 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu Miasta Malborka w wysokości 1.291.568 zł,

 5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

 6. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

 7. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

 8. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

 

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza:

 1. do przekazywania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału i grupy,

 2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanymi,

 3. do przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2023) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwałą nr XLVII/431/10 Rady Miasta Malborka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malbork za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianami tej uchwały – przedkładam Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Do projektu uchwały budżetowej załączono:

 • projekt dochodów budżetowych wg działów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

 • projekt wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, wydatków z tyt. udzielonych poręczeń, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, oraz wydatków majątkowych w podziale na: inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym: wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) oraz zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

 • projekt przychodów i rozchodów,

 • projekt planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych,

 • projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w budżecie Miasta,

 • projekt planu dotacji jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Miasta,

 • projekt dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2022 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022,

 • projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

 

Ponadto w ramach informacji uzupełniających załączono:

 • projekt planu budżetu wg jednostek podległych,

 • projekt zestawienia wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

Dochody budżetowe

 

Przedstawiony w załączniku nr 1 projekt dochodów na rok 2022 w wysokości 166.398.504 zł skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021, poz. 1672 ze zmianami), pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku informującego o planowanej subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, pisma Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. o sygnaturze ST3.4751.5.2021 informującego o przyznanej kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25.10.2021r., pisma korygującego Wojewody Pomorskiego z dnia 27.10.2021 r. o sygnaturze FB-I.3110.10.6.2021.JCkor i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2022 oraz własnych założeń i kalkulacji.

 

Struktura dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

 • roczna planowana kwota subwencji ogólnej – 40.054.293 zł, z tego: część wyrównawcza – kwota podstawowa – 11.925.457 zł

część równoważąca – 1.120.931 zł część oświatowa – 27.007.905 zł

 • dotacje celowe na zadania własne i zlecone z budżetu państwa –

35.395.293 zł

 • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 5.909.053 zł

 • dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł

 • dotacja celowa od Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malborka zadania z zakresu transportu zbiorowego – 31.240 zł

 • dotacja celowa od Gminy Nowy Staw na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPiTU-

13.264 zł,

 • dofinansowanie do rozbudowy lodowiska miejskiego w ramach Programu Sportowa Polska 2021 – 535.972 zł

 • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który realizuje wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Czyste powietrze” – 7.000 zł

 • pozostałe dochody własne – 84.446.389 zł.

Część wyrównawcza (podstawowa) w wysokości 11.925.457 zł została obliczona na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Miasta za rok 2020 oraz planowanych na rok 2022 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2020 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

 

Część równoważąca w kwocie 1.120.931 zł została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem m.in.: wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 r.).

 

Część oświatowa w wysokości 27.007.905 zł naliczona została przez Ministra Edukacji i Nauki. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki zmian liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

 

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone otrzymano w wysokości 29.610.905 zł na:

 • zadania administracji państwowej – 516.255 zł

 • prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 7.430 zł

 • ośrodek wsparcia (ŚDS) – 849.720 zł

 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

– 14.500.000 zł

 • ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiek.) – 5.500 zł

 • usługi specjalistyczne – 70.000 zł

 • świadczenia wychowawcze (85501) – 13.500.000 zł

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – 162.000 zł.

 

Dotacje celowe na bieżące zadania własne wynoszą 5.784.388 zł i przeznaczone są na następujące zadania:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (85213) – 188.000 zł

 • zasiłki okresowe (85214) – 640.000 zł

- zasiłki stałe (85216) – 2.000.000 zł

 • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 476.700 zł

 • pomoc państwa w zakresie dożywiania 60 % – 1.052.000 zł

 • w kwocie 1.427.688 zł zaplanowano dotacje w dz. 801 i odpowiednio w rozdziałach:

80103- 16.566 zł, 80104 – 1.387.026 zł, 80106 – 24.096 zł.

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – cmentarz – 6.000 zł.

 

Na podstawie podpisanych umów oraz wniosków Wydziału Projektów Rozwojowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono do projektu budżetu 2022 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie łącznej 5.909.053 zł dotyczące następujących projektów:

 • Malbork na „+” rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 – 926.702 zł

 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020 – 2.030.390 zł

 • Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja-

2.500.000 zł

 • Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-k w ramach RPO WP – 236.988 zł

 • KAIROS – Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability – 58.500 zł

 • Pomorskie Żagle Wiedzy – kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020-156.473 zł.

 

Dotacja celowa z Gminy Wiejskiej Malbork została zaplanowana w wysokości 31.240 zł w związku z powierzeniem Miastu zadania z zakresu transportu zbiorowego. Z Gminy Nowy Staw zaplanowano kwotę 13.264 zł jako dotację na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

Pozostałe dochody własne na rok 2022 skalkulowano w wysokości

84.446.389 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

 • udział Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych – 32.294.242 zł

 • udział Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.950.053 zł

 • dochody z mienia komunalnego – 9.316.000 zł

 • podatki i opłaty łącznie z odsetkami (dz. 756) – 25.714.235 zł

 • dochody z tyt. opłat od mieszkańców w związku z przejęciem od 01.07.2013r. przez miasto obowiązku odbioru odpadów na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10.820.000 zł

 • dochody jednostek podległych i inne wpływy – 4.351.859 zł.

 

Skalkulowany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 38,34 % (Miasto Malbork – 35.586.662 zł) (2021-38,23%, 2020-38,16 %, 2019-38,08%, 2018-37,98%, 2017-37,89%; 2016-

37,79%; 2015-37,67%) ogółu planowanych wpływów z tego tytułu. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału w PIT i CIT stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od os. fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy

w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018,

odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

 

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, Ministerstwo zaplanowało w wysokości 1.950.053 zł. Wskaźnik udziału z podatku CIT gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

 

W zakresie większości podatków i opłat lokalnych nie przewidziano znaczącego wzrostu stawek, z wyjątkiem opłaty targowej, podatku od nieruchomości w związku z podjęciem przez Radę Miasta Malborka uchwał:

 • uchwała nr XXXVIII/303/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka,

 • uchwała nr XXXVIII/302/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta.

 

Przy ustaleniu podatków i opłat brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego w tym stany zaległości oraz przewidywaną wielkość przypisu netto tych dochodów w roku przyszłym.

 

Wzrost stawek przewiduje się w opłacie śmieciowej na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr: XIV/125/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne, oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

 

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 9.316.000 zł z tyt.:

 • wpływów za wieczyste użytkowanie – 577.000 zł

 • wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 101.000 zł

 • dochodów z najmu i dzierżawy – 600.000 zł

 • sprzedaży mienia komunalnego – 8.000.000 zł

 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – 38.000 zł.

 

Przy planowaniu dochodów z tytułu sprzedaży mienia brano pod uwagę także wysoki popyt na kupno nieruchomości podczas epidemii korona wirusa. W ramach sprzedaży mienia komunalnego przewiduje się uzyskać między innymi z tyt.:

 • lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców – 2 szt.

 • lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu – 4 szt.

 • sprzedaży gruntów – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (m.in.: os. Słupecka II- ul. Włościańska, ul. Tczewska, ul. Dębowa, ul. Różana) – 20 działek

 • grunty – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna – lokalizacje z nowego mpzp Bażyńskiego oraz ul. Krucza – 2 działki

 • grunty przeznaczone na funkcję usługową – m.in.: nieruchomości gruntowe: ul. Głowackiego, ul. Hadyny, Al. Armii Krajowej, ul. Włościańska

 • grunty przeznaczone na funkcje przemysłową przy ul. Dalekiej – 3 nieruchomości.

 

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek.

 

 

 

Wydatki budżetowe

 

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2022 zakłada kwotę 173.038.367 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę 151.655.776 zł, wydatki majątkowe 21.382.591 zł. Projekt budżetu na 2022 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

 

Struktura wydatków bieżących na rok 2022 przedstawia się następująco:

 • środki na wynagrodzenia i pochodne – 57.331.047 zł

 • wydatki na obsługę długu – 1.500.000 zł

 • dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 984.444 zł

 • dotacje bieżące podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 4.044.700 zł

 • dotacje dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych –

8.089.288 zł

 • dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Malborku wraz z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 2.200.000 zł

 • dotacje dla oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej wraz z realizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy- przedszkola niepubliczne – 695.834 zł

 • pozostałe dotacje bieżące – 1.450.000 zł

 • rezerwa ogólna – 422.000 zł

 • rezerwa celowa na wydatki bieżące – 1.505.000 zł, z tego na:

rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych

– 1.000.000 zł (w rezerwie planowano między innymi odprawy emerytalne dla nauczycieli)

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.)-

480.000 zł

rezerwa celowa na Malborski Budżet Obywatelski Junior – 25.000 zł

 • pozostałe wydatki bieżące (m.in.: utrzymanie dróg, gospodarka komunalna

i mieszkaniowa, zasiłki z opieki społecznej, oświata, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców (10.820.000 zł) wydatki rzeczowe w jednostkach podległych itp.) – 73.433.463 zł.

 

W wydatkach budżetu ujęto następujące zadania Budżetu Obywatelskiego

w związku z uzyskaniem wyników głosowania i decyzjami Burmistrza Miasta: zadania z projektów „Dużych”:

 • Dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim o wartości 200.000 zł

 • Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną – 200.000 zł

zadania z projektów „Małych”:

 • Dotacja celowa dla MCKiE – Letni teatr i kino pod gwiazdami – 24.700 zł

 • Piłka nożna dla najmłodszych – 24.956 zł

 • Modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3 – 22.500 zł

 • Zdrowy rower-montaż stacji naprawczych – 22.011 zł

 

W związku z późnym terminem głosowania na wybór projektów do realizacji w 2022 r. ustalono rezerwę celową na Malborski Budżet Obywatelski „Junior” w kwocie 25.000 zł.

 

W zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych w większości jednostek budżetowych Miasta Malborka przewidziany jest podobny wzrost wynagrodzeń jak wzrost pensji minimalnej w 2022 roku tj.: wzrost o 210 zł brutto do pensji zasadniczej, co stanowi wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu około 7 % z wyjątkiem jednostek, w których obowiązujący układ zbiorowy reguluje inaczej te kwestie. W zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli to Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W piśmie oficjalnym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informującym o części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. nie zawarto informacji na temat podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022.

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują w większości jednostek wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe bezosobowe, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

W rezerwie celowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych ujęto między innymi: środki na wypłatę odpraw dla nauczycieli, pracowników administracji, obsługi i pozostałych pracowników samorządowych.

 

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 21.382.591 zł, na które składają się:

 1. planowane wydatki inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z załączonym zestawieniem wydatków inwestycyjnych na 2022 rok, w tym:

rezerwa celowa na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego – 250.000 zł rezerwa celowa na inwestycje – 1.710.239 zł,

 1. wydatki majątkowe, zgodnie z podjętymi lub planowanymi do podjęcia uchwałami RM M-ka:

  • uchwała RM M-ka nr XI/97/2019 z 17.06.2019 r. w sprawie wniesienia udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.- 2022 r. kwota 500.000 zł,

  • uchwała RM M-ka nr XL/409/2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku – 2022 r. kwota

705.000 zł,

 • planuje się przedłożyć Radzie Miasta Malborka projekt uchwały w sprawie wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.– 2022 r. kwota 400.000 zł.

W załączonym zestawieniu wydatków inwestycyjnych na rok 2022 zawarto następujące inwestycje:

 • budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z parkingami na osiedlu Piaski

 • modernizacja dróg – Wydział Inżynierii Miasta (m.in.: Tczewska, Andersa)

 • modernizacja dróg w Malborku

 • modernizacja ul. Nowowiejskiego – wkład własny do inwestycji planowanej do dofinansowania,

 • przebudowa przejść dla pieszych – inwestycja planowana do dofinansowania

 • subregionalna trasa rowerowa

 • projekt unijny: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja – wkład własny finansowany będzie z pożyczki – kontynuacja projektu, w ramach którego wykonywane będą w dalszym ciągu dwa podstawowe zdania inwestycyjne tj.: zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat oraz budowa placu zabaw wraz z punktem widokowym, zakończenie obu inwestycji planowane jest w 2022 roku

 • Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku – poza projektem, ale w ramach pożyczki

 • Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku – poza projektem i pożyczką

 • projekt unijny: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020 – w ramach zadania zakupionych zostanie 10 łodzi żaglowych,

 • Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku – poza projektem

 • poza projektem Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy

 • projekt unijny: Malbork na „+” rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020 - kontynuacja projektu, w ramach którego planuje się do wykonania: zagospodarowanie pl. 3 Maja, wykonanie ścieżki historycznej, zagospodarowanie parku przy Szpitalu Jerozolimskim, zagospodarowanie podwórek na terenie rewitalizacji oraz remont budynków komunalnych,

 • rewitalizacja

 • Kolumbarium

 • Modernizacja cmentarza komunalnego

 • modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka

 • Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne,

 • rozbudowa monitoringu

 • zakupy inwestycyjne w SP 8

 • uzupełnienie brakującej infrastruktury,

 • zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta

 • przebudowa skweru

 • uzupełnienie oświetlenia w mieście

 • dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

 • budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną

 • Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław – środki na wykonanie m.in.: audytów energetycznych

dla zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej, które zostaną zgłoszone o dofinansowania w przyszłej perspektywie programowania

 • BARBAKAN,

 • budżet obywatelski (projekty duże) – dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: dmuchany park wodny na kąpielisku miejskim

 • dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie lodowiska (w ramach dofinansowania Programu Sportowa Polska 2021)

 • dotacja celowa dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja kąpieliska miejskiego

 • budżet obywatelski (projekty małe) – modernizacja kompleksu sportowego przy SP 3,

 • budżet obywatelski (projekty małe) – zdrowy rower- montaż stacji naprawczych

 • place zabaw.

 

Zgodnie z zapisem paragrafu 5 uchwały Rady Miasta Malborka nr XLVII/431/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malborka za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianami tej uchwały – w ramach materiałów informacyjnych do projektu budżetu przedłożono zestawienie wydatków inwestycyjnych na rok 2022 oraz budżet Miasta Malborka na 2022 rok wg jednostek.

 

 

Przychody

 

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 13.610.963 zł, którą stanowią:

 • przychody z tyt. planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 2.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu w 2022 roku; spłata w/w kredytu planowana jest od roku 2024 przez 4 lat do roku 2027 w równych ratach kapitałowych,

 • przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2021 r. (kwota – 651.705 zł) i 2022 r. (5.348.295 zł) w kwocie łącznej 6.000.000 zł, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Malborka uchwałą nr XXIV/205/2020 z dnia 27.08.2020 r.

 • wolne środki z roku 2021 r. w wysokości 6.262.668 zł, założone w związku z niewykorzystaniem do końca bieżącego roku środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, które zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. o sygnaturze ST3.4751.5.2021 przekazane zostaną na rachunek bankowy gminy do dnia 28 grudnia 2021 r. Zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

(paragraf 950 użyto zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku).

Rozchody

 

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów, przypadające do spłaty w 2022 roku w wysokości

6.971.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2022 – 2038 zakłada się osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Burmistrz Miasta Malborka

/-/ Marek Charzewski

Dochody M.Malborka na 2022-Załącznik nr 1 do uchwały RM M-ka

 

w złotych

 

 


 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

 

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

600

 

 

Transport i łączność

1 191 240,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

60 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

1 100 000,00

 

 

 

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

31 240,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 278 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

101 000,00

 

 

0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

577 000,00

 

 

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

600 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

6 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

 

2020

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

6 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

600 455,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

58 500,00

 

 

 

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

25 700,00

 

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

 

516 255,00

 

 

 

 

 

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

58 500,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

7 430,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

 

7 430,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

15 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

0570

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

15 000,00

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z

ich poborem

 

59 958 530,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

32 294 242,00

 

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

1 950 053,00

 

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

20 608 235,00

 

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

80 000,00

 

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

790 000,00

 

 

 

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

 

100 000,00

 

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

300 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

400 000,00

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

248 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

965 000,00

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

13 000,00

 

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

2 150 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

60 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

40 054 293,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

40 054 293,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 732 308,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

156 473,00

 

 

0660

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

180 770,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

967 377,00

 

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

 

1 427 688,00

 

 

 

 

2057

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

156 473,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

170 771,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

0830

Wpływy z usług

157 507,00

 

 

 

2310

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

13 264,00

852

 

 

Pomoc społeczna

6 314 420,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

452 000,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

8 000,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

106 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

465 500,00

 

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

 

925 220,00

 

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

 

4 356 700,00

855

 

 

Rodzina

28 875 005,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

0640

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

1 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

200,00

 

 

0830

Wpływy z usług

270 805,00

 

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

29 500,00

 

 

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

311 500,00

 

 

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

 

14 662 000,00

 

 

 

 

 

2060

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

 

 

 

13 500 000,00

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

100 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 927 000,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

10 820 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

100 000,00

 

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

7 000,00

bieżące razem:

152 130 452,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

214 973,00


 

majątkowe

630

 

 

Turystyka

2 736 988,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

2 736 988,00

 

 

 

 

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

2 736 988,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 964 702,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

926 702,00

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

38 000,00

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

8 000 000,00

 

 

 

 

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

904 232,00

 

 

 

 

6259

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

22 470,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 030 390,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

2 030 390,00

 

 

 

 

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

 

 

2 030 390,00

926

 

 

Kultura fizyczna

535 972,00

 

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

0,00

 

 

 

 

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

535 972,00

majątkowe razem:

14 268 052,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

5 694 080,00


 

Ogółem:

166 398 504,00

 

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

 

5 909 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Miasta Malborka na 2022 rok - Załącznik nr 2 do uchwały RM M-ka nr

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

 

 

 

 

 

 

Rozdział

 

 

 

 

 

§

/ grupa

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

 

 

 

 

 

Plan

Z tego:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

z tego:

 

 

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

 

 

dotacje na zadania bieżące

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

 

 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

 

 

 

obsługa długu

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

 

 

zakup i objęcie akcji i udziałów

 

 

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

01030

 

Izby rolnicze

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

 

 

Transport i łączność

7 362 798,00

4 012 240,00

4 012 240,00

0,00

4 012 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 350 558,00

2 645 558,00

0,00

0,00

705 000,00

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

3 036 240,00

2 331 240,00

2 331 240,00

0,00

2 331 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

705 000,00

0,00

0,00

0,00

705 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

4 240 558,00

1 595 000,00

1 595 000,00

0,00

1 595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 645 558,00

2 645 558,00

0,00

0,00

0,00

 

60019

 

Płatne parkowanie

26 000,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

60020

 

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

 

60 000,00

 

60 000,00

 

60 000,00

 

0,00

 

60 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

630

 

 

Turystyka

7 542 388,00

52 000,00

52 000,00

0,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 490 388,00

7 490 388,00

1 182 457,00

0,00

0,00

 

63095

 

Pozostała działalność

7 542 388,00

52 000,00

52 000,00

0,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 490 388,00

7 490 388,00

1 182 457,00

0,00

0,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

6 628 592,00

1 840 000,00

1 840 000,00

0,00

1 840 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 788 592,00

4 288 592,00

2 888 592,00

0,00

500 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 

1 290 000,00

 

1 290 000,00

 

1 290 000,00

 

0,00

 

1 290 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

70095

 

Pozostała działalność

4 838 592,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 788 592,00

4 288 592,00

2 888 592,00

0,00

500 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

280 600,00

220 600,00

215 600,00

1 000,00

214 600,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

209 000,00

209 000,00

204 000,00

1 000,00

203 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

71035

 

Cmentarze

71 600,00

11 600,00

11 600,00

0,00

11 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

750

 

 

Administracja publiczna

14 588 754,00

14 438 754,00

13 868 049,00

11 199 049,00

2 669 000,00

0,00

428 530,00

142 175,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

612 454,00

612 454,00

612 454,00

612 454,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

400 000,00

400 000,00

70 000,00

30 000,00

40 000,00

0,00

330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11 611 775,00

11 461 775,00

11 366 595,00

9 615 595,00

1 751 000,00

0,00

95 180,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

180 000,00

180 000,00

180 000,00

25 000,00

155 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75085

 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1 071 350,00

1 071 350,00

1 068 000,00

910 000,00

158 000,00

0,00

3 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75095

 

Pozostała działalność

713 175,00

713 175,00

571 000,00

6 000,00

565 000,00

0,00

0,00

142 175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

7 430,00

 

7 430,00

 

7 430,00

 

7 430,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

7 430,00

 

7 430,00

 

7 430,00

 

7 430,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

311 720,00

211 720,00

176 720,00

0,00

176 720,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75414

 

Obrona cywilna

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

271 720,00

171 720,00

136 720,00

0,00

136 720,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Dział

 

 

 

 

 

 

Rozdział

 

 

 

 

 

§

/ grupa

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

 

 

 

 

 

Plan

Z tego:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

z tego:

 

 

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

 

 

dotacje na zadania bieżące

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

 

 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

 

 

 

obsługa długu

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

 

 

zakup i objęcie akcji i udziałów

 

 

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

 

 

 

1 500 000,00

 

 

 

1 500 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

1 500 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 887 239,00

1 927 000,00

1 927 000,00

0,00

1 927 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 960 239,00

1 960 239,00

0,00

0,00

0,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

3 887 239,00

1 927 000,00

1 927 000,00

0,00

1 927 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 960 239,00

1 960 239,00

0,00

0,00

0,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

54 526 033,00

54 511 033,00

43 191 788,00

37 156 678,00

6 035 110,00

10 985 122,00

157 149,00

176 974,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

31 622 401,00

31 607 401,00

29 541 685,00

25 751 134,00

3 790 551,00

2 000 000,00

53 450,00

12 266,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

835 262,00

835 262,00

739 428,00

508 266,00

231 162,00

95 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80104

 

Przedszkola

13 309 414,00

13 309 414,00

5 304 764,00

4 625 665,00

679 099,00

8 000 000,00

4 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80106

 

Inne formy wychowania przedszkolnego

89 288,00

89 288,00

0,00

0,00

0,00

89 288,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80107

 

Świetlice szkolne

1 208 866,00

1 208 866,00

1 208 866,00

1 148 124,00

60 742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

197 259,00

197 259,00

197 259,00

0,00

197 259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 837 155,00

1 837 155,00

1 813 555,00

1 516 728,00

296 827,00

0,00

23 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

1 192 097,00

 

 

 

 

1 192 097,00

 

 

 

 

592 097,00

 

 

 

 

592 097,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

600 000,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

0,00

 

 

 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

 

 

3 149 664,00

 

 

3 149 664,00

 

 

2 949 664,00

 

 

2 949 664,00

 

 

0,00

 

 

200 000,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

80195

 

Pozostała działalność

1 014 627,00

1 014 627,00

774 470,00

65 000,00

709 470,00

0,00

75 449,00

164 708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 205 771,00

1 205 771,00

1 094 071,00

834 620,00

259 451,00

110 000,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

138 920,00

138 920,00

118 720,00

74 620,00

44 100,00

20 000,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

839 344,00

839 344,00

802 844,00

700 000,00

102 844,00

35 000,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85195

 

Pozostała działalność

227 507,00

227 507,00

172 507,00

60 000,00

112 507,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

 

 

Pomoc społeczna

18 730 444,00

18 730 444,00

10 373 143,00

6 376 982,00

3 996 161,00

160 000,00

8 197 301,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

2 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

849 720,00

849 720,00

848 720,00

658 135,00

190 585,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

4 320,00

 

4 320,00

 

4 320,00

 

0,00

 

4 320,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

 

Dział

 

 

 

 

 

 

Rozdział

 

 

 

 

 

§

/ grupa

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

 

 

 

 

 

Plan

Z tego:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

z tego:

 

 

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

 

 

dotacje na zadania bieżące

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

 

 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

 

 

 

obsługa długu

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

 

 

zakup i objęcie akcji i udziałów

 

 

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

 

 

194 000,00

 

 

 

194 000,00

 

 

 

194 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

194 000,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

2 380 180,00

 

2 380 180,00

 

12 000,00

 

0,00

 

12 000,00

 

0,00

 

2 368 180,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

2 082 000,00

2 082 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

6 337 400,00

6 337 400,00

6 264 937,00

5 581 848,00

683 089,00

0,00

72 463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

18 331,00

 

18 331,00

 

18 331,00

 

0,00

 

18 331,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

570 000,00

 

570 000,00

 

570 000,00

 

22 185,00

 

547 815,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

1 760 334,00

1 760 334,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

1 753 334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85295

 

Pozostała działalność

334 159,00

334 159,00

171 835,00

114 814,00

57 021,00

160 000,00

2 324,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

236 040,00

236 040,00

6 000,00

0,00

6 000,00

70 000,00

0,00

160 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85395

 

Pozostała działalność

236 040,00

236 040,00

6 000,00

0,00

6 000,00

70 000,00

0,00

160 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

280 000,00

280 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

110 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

120 000,00

 

120 000,00

 

50 000,00

 

0,00

 

50 000,00

 

70 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

 

50 000,00

 

50 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

50 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

85416

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

 

70 000,00

 

70 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

70 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

855

 

 

Rodzina

30 703 187,00

30 703 187,00

2 747 457,00

1 480 163,00

1 267 294,00

400 000,00

27 555 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

13 619 000,00

13 619 000,00

162 874,00

33 074,00

129 800,00

0,00

13 456 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

14 720 000,00

 

 

14 720 000,00

 

 

624 772,00

 

 

322 080,00

 

 

302 692,00

 

 

0,00

 

 

14 095 228,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

85504

 

Wspieranie rodziny

235 535,00

235 535,00

233 159,00

219 605,00

13 554,00

0,00

2 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85508

 

Rodziny zastępcze

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Dział

 

 

 

 

 

 

Rozdział

 

 

 

 

 

§

/ grupa

 

 

 

 

 

 

Nazwa

 

 

 

 

 

 

Plan

Z tego:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

z tego:

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

z tego:

 

 

wydatki jednostek budżetowych,

z tego:

 

 

dotacje na zadania bieżące

 

 

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

 

 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

 

 

 

obsługa długu

 

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

 

 

 

zakup i objęcie akcji i udziałów

 

 

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

85513

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

 

 

162 000,00

 

 

162 000,00

 

 

162 000,00

 

 

0,00

 

 

162 000,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

85516

 

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1 460 000,00

1 460 000,00

1 058 000,00

905 404,00

152 596,00

400 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

85595

 

Pozostała działalność

6 652,00

6 652,00

6 652,00

0,00

6 652,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 136 480,00

15 341 480,00

15 298 480,00

0,00

15 298 480,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

1 795 000,00

1 395 000,00

0,00

0,00

400 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 640 000,00

440 000,00

440 000,00

0,00

440 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

800 000,00

0,00

0,00

400 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

10 820 000,00

10 820 000,00

10 820 000,00

0,00

10 820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

822 000,00

802 000,00

759 000,00

0,00

759 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

823 500,00

703 500,00

703 500,00

0,00

703 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

86 000,00

86 000,00

86 000,00

0,00

86 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 496 480,00

2 291 480,00

2 291 480,00

0,00

2 291 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205 000,00

205 000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

100 000,00

 

81 000,00

 

81 000,00

 

0,00

 

81 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

19 000,00

 

19 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

 

22 000,00

 

11 000,00

 

11 000,00

 

0,00

 

11 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

11 000,00

 

11 000,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

90095

 

Pozostała działalność

319 500,00

99 500,00

99 500,00

0,00

99 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4 545 700,00

4 345 700,00

125 000,00

45 000,00

80 000,00

4 214 700,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 024 700,00

3 024 700,00

0,00

0,00

0,00

3 024 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92116

 

Biblioteki

660 000,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92118

 

Muzea

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92195

 

Pozostała działalność

401 000,00

201 000,00

125 000,00

45 000,00

80 000,00

70 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

926

 

 

Kultura fizyczna

3 562 191,00

2 089 377,00

636 433,00

230 125,00

406 308,00

1 414 444,00

38 500,00

0,00

0,00

0,00

1 472 814,00

1 472 814,00

0,00

0,00

0,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

453 977,00

453 977,00

450 477,00

230 125,00

220 352,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

2 352 747,00

984 444,00

0,00

0,00

0,00

984 444,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 368 303,00

1 368 303,00

0,00

0,00

0,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

430 000,00

430 000,00

0,00

0,00

0,00

430 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

92695

 

Pozostała działalność

325 467,00

220 956,00

185 956,00

0,00

185 956,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

104 511,00

104 511,00

0,00

0,00

0,00


 

Wydatki ogółem:

173 038 367,00

151 655 776,00

95 624 411,00

57 331 047,00

38 293 364,00

17 464 266,00

36 587 910,00

479 189,00

0,00

1 500 000,00

21 382 591,00

19 777 591,00

4 071 049,00

0,00

1 605 000,00

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały RM M-ka nr … z dn. …

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

 

 

 

w złotych

 

Lp.

 

Treść

Klasyfikacja

§

 

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

13 610 963,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

6 262 668,00

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

7 348 295,00

Rozchody ogółem:

 

6 971 100,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

6 971 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 1

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały RM M-ka nr … z dn. …

 

PLANY PRZYCHODÓW i KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH i DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK NA 2022 ROK

 

 

LP

Nazwa

Przychody

w tym dotacja

przedmiotowa

Koszty

Wpłata

do budżetu

I

Zakłady budżetowe

2 693 444

984 444

2 693 444

0

 

 

1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork

 

2 693 444

 

984 444

 

2 693 444

 

0

LP

Nazwa

Dochody

 

Wydatki

 

 

 

II

Dochody własne jedn.budżet. prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

 

 

2 013 934

 

 

 

2 013 934

 

 

1/ Żywienie w stołówkach przy SP-2, SP-3, ZSP-1, SP- 8, SP-9, Prz-5, Prz.-

8, Prz.-10 (rozdz. 80148)

 

1 870 574

 

 

1 870 574

 

 

 

2/ dochody SP-1, SP-2, SP-3, ZSP-1, SP-6, SP-8, SP-9 (rozdz. 80101)

 

143 360

 

 

143 360

 

 

 

 

 

 

Dochody i Wydatki Związane z Rrealizacją Zadań z Zakresu Administracji Rządowej i Innych Zadań Zleconych w Budżecie Miasta na 2022 rok

Załącznik nr 5 do uchwały RM Malborka nr … z dn. …

 

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Dochody

Wydatki

1

2

3

4

5

750

 

Administracja Publiczna

522 155

516 255

 

75011

Urząd Wojewódzki

dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

522 155

516 255

5 900

516 255

 

516 255

516 255

751

 

Urzędy Nacz.Organów Władzy,Kontr.i Ochr.Prawa oraz sądownictwa

7 430

7 430

 

75101

Urzędy Nacz.Organów Władzy,Kontr.i Ochr.Prawa dotacja celowa na zadania zlecone

wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

7 430

7 430

7 430

7 430

7 430

852

 

Pomoc Społeczna

956 020

925 220

 

85203

Ośrodki wsparcia

dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

871 320

849 720

21 600

849 720

 

849 720

658 135

1 000

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 500

5 500

5 500

 

5 500

5 418

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa na zadania zlecone

dochody administracji państwowej wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

79 200

70 000

9 200

70 000

 

70 000

22 185

 

855

 

Rodzina

28 806 160

28 162 000

 

85501

Świadczenia Wychowawcze dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 500 000

13 500 000

13 500 000

 

13 500 000

33 074

13 456 126

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ailmentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa na zadania zlecone dochody administracji państwowej wydatki bieżące

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

15 143 750

14 500 000

643 750

14 500 000

 

 

14 500 000

14 095 228

322 080

85503

Karta dużej rodziny

dochody administracji państwowej

410

410

 

85513

Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów

dotacja celowa na zadania zlecone wydatki bieżące

162 000

162 000

162 000

 

162 000

 

 

Razem

30 291 765

29 610 905

 

 

Załącznik nr 6 do uchwały RM M-ka nr … z dn. …

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA MALBORKA NA 2022 ROK

w zł

Dział

Rozdział

NAZWA

DOTACJE

 

PRZEDMIOTOWE

 

PODMIOTOWE

 

CELOWE

 

INWESTYCYJNE

1

2

3

4

5

6

7

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

10 985 122

 

 

 

80101

Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w M-ku (jednostka spoza sektora finansów publicznych)

 

 

2 000 000

 

 

80103

Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej (jednostka spoza sektora finansów publicznych)

 

 

95 834

 

 

80104

Przedszkola niepubliczne (jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

8 000 000

 

 

80106

Dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego -punkt przedszkolny (jednostki spoza sektora finasów publicznych)

 

 

89 288

 

 

 

80149

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedskzolnych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

600 000

 

 

 

80150

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Katolickich - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

 

200 000

 

 

 


 

 

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

 

 

110 000

 

 

85153

Zwalczanie narkomanii (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

pblicznych)

 

 

20 000

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dotacje dla jednostki spoza sektora

finansów publicznych)

 

 

35 000

 

85195

Pozostała działalność- profilaktyka w zakresie zdrowia (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

55 000

 

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

 

 

160 000

 

 

85295

Pozostała działalność-wspieranie działań w zakresie opieki społecznej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

160 000

 

 

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOPŁECZNEJ

 

 

 

70 000

 

 

85395

Pozostała działalność (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

70 000

 

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

 

110 000

 

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

40 000

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyku letniego i zimowego

dzieci i młodzieży szkolnej (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

 

70 000

 

855

 

RODZINA

 

 

400 000

 

 

 

85516

Dotacje cleowe dla podmiotów niepublicznych sprawujących

opiekę nad dziećmi do lat 3 (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

400 000

 

 


 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

0

 

30 000

 

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

 

 

 

 

19 000

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

 

11 000

 

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

4 020 000

 

194 700

 

0

 

92195

Pozostała działalność - zadania w zakresie kultury (dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

70 000

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacje dla jednostek

spoza sektora finansów publicznych)

 

 

 

100 000

 

92116

Biblioteka (jednostka sektora finansów publicznych)

 

660 000

 

 

92118

Muzea (jednostka sektora finansów publicznych)

 

360 000

 

 

92109

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji (jednostka sektora finansów publicznych)

 

 

3 000 000

 

24 700

 

0

 

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

 

984 444

 

 

430 000

 

1 368 303

 

92604

Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka sektora finansów publicznych)

 

984 444

 

 

 

1 368 303

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacje dla jednostki spoza

sektora finansów publicznych)

 

 

430 000

 

 

OGÓŁEM

 

984 444

 

15 005 122

 

1 474 700

 

1 398 303

 

Załącznik nr 7 do uchwały RM M-ka nr … z dn. …

 

 

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst w budżecie Miasta na rok 2022

 

 

Dział

Rozdział

Rodzaj zadania

Dochody

Wydatki

600

60004

dotacja z Gminy Wiejskiej Malbork w związku z powierzeniem Miastu Malbork zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego

31 240

31 240

 

851

 

85154

dotacja na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez CPiTU od Gminy Nowy Staw

 

13 264

 

13 264

 

 

razem

44 504

44 504

 

 

 

 

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022

 

Dział

Rozdział

Rodzaj zadania

Dochody

Wydatki

710

71035

 

dotacja na cmentarze

6 000

6 000

 

 

razem

6 000

6 000

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały RM M-ka nr … z dn. …

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ

NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

w zł

 

 

 

Lp.

 

 

 

Projekt

 

 

 

Dział

 

 

 

Rozdział

 

Całkowita wartość projektu

w tym:

 

Planowane wydatki 2022r.

w tym:

środki z budzetu krajowego

 

środki z innych źródeł

środki z budzetu krajowego

środki z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja

 

630

 

63095

 

11 035 769

 

1 103 578

 

9 932 191

 

903 647

 

90 364

 

813 283

2

Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w ramach RPO WP 2014-2020

630

63095

1 167 053

175 058

991 995

278 810

41 822

236 988

3

Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020

700

70095

9 737 296

4 577 179

5 160 117

2 888 592

1 320 325

1 568 267

 

4

KAIROS - Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability

 

750

 

75095

 

303 499

 

28 578

 

274 921

 

142 175

 

0

 

142 175

 

5

TIK Specjalne potrzeby, Języki obce-Przyszłością Szkoły Europejskiej w ramach ERASMUS+

 

801

 

80101

 

128 381

 

0

 

128 381

 

12 266

 

0

 

12 266

 

6

Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół w zakresie edukacji morskiej na terenie Miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020

 

801

 

80195

 

401 540

 

60 654

 

340 886

 

164 708

 

8 235

 

156 473

 

7

Malbork na "+" - działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

853

 

85395

 

704 443

 

67 657

 

636 786

 

160 040

 

27 497

 

132 543

Razem

4 550 238

 

 

 

 

 

 

Budżet Miasta Malborka na 2022 rok wg jednostek


 

 • LP

  Jednostka

  Dochody 2022

  Wydatki 2022

  1

  Urząd Miasta

  164 414 722

  81 375 103

  2

  SP-1

   

  3 789 398

  3

  SP-2

   

  5 387 190

  4

  SP-3

   

  6 121 270

  5

  ZSP nr 1

  58 770

  10 320 728

  6

  SP-6

   

  2 502 429

  7

  SP-8

   

  5 044 564

  8

  SP-9

   

  5 308 911

  9

  Żłobek

  270 805

  1 066 652

  10

  MOPS

  1 374 700

  44 642 299

  11

  CPiTU

  157 507

  1 080 771

  12

  Przedszkole 5

  50 000

  1 574 297

  13

  Przedszkole 8

  36 000

  1 616 028

  14

  Przedszkole 10

  36 000

  1 287 657

  15

  Centrum Usług Wspólnych

   

  1 071 350

  16

  Środowiskowy Dom Samopomocy

   

  849 720

   

  razem

  166 398 504

  173 038 367

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

 

 

Transport i łączność

2 645 558,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2 645 558,00

 

 

 

2 645 558,00

 

budowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z parkingami na osiedlu

Piaski

50 000,00

modernizacja dróg - Wydział IM (m.in.: Tczewska, Andersa)

300 000,00

modernizacja dróg w Malborku

1 500 000,00

modernizacja ul. Nowowiejskiego

263 158,00

przebudowa przejść dla pieszych

432 400,00

subregionalna trasa rowerowa

100 000,00

630

 

 

Turystyka

7 490 388,00

 

63095

 

Pozostała działalność

7 490 388,00

 

 

 

7 490 388,00

 

(poza pożyczką i projektem) Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i

turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku

1 000 000,00

poza projektem Pomorskie szlaki kajakowe-Kajakiem przez Żułwy

20 000,00

poza projektem z pożyczki: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i

turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach programu

współpracy transgranicznej Polska-Rosja

 

5 257 931,00

pozaprojektem: Rozbudowa przystnai żeglarskiej Park Północny w M-ku

30 000,00

projekt z pożyczki: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki

wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach programu współpracy

transgranicznej Polska-Rosja

 

90 364,00

projekt: Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach

RPO WP 2014-2020

278 810,00

projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w

miastach Swietłyj i Malborku w ramach programu współpracy

transgranicznej Polska-Rosja

 

813 283,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 288 592,00

 

70095

 

Pozostała działalność

4 288 592,00

 

 

 

4 288 592,00

 

projekt: Malbork na "+" - reiwtalizacja historycznego śródmieścia miasta

Malborka w ramach RPO WP 214-2020

2 888 592,00

REWITALIZACJA

1 400 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

60 000,00

 

71035

 

Cmentarze

60 000,00

 

 

 

60 000,00

 

Kolumbarium

10 000,00

modernizacja cmentarza komunalnego

50 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

150 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

150 000,00

 

 

 

150 000,00

 

modernizacja budynku Urzędu Miasta Malborka

100 000,00

Urząd Miasta -zakupy inwestycyjne

50 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100 000,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

100 000,00

 

 

 

100 000,00

 

rozbudowa monitoringu

100 000,00

 

758

 

 

Różne rozliczenia

1 960 239,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 960 239,00

 

 

 

1 960 239,00

 

rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego

250 000,00

rezerwa celowa na inwestycje

1 710 239,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

15 000,00

 

 

 

15 000,00

 

zakupy inwestycyjne w SP 8

15 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 395 000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

800 000,00

 

 

 

800 000,00

 

uzupełnienie brakującej infrastruktury

800 000,00

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

20 000,00

 

 

 

20 000,00

 

zakupy inwestycyjne dot. oczyszczania miasta

20 000,00

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

120 000,00

 

 

 

120 000,00

 

przebudowa skweru

120 000,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

205 000,00

 

 

 

205 000,00

 

uzupełnienie oświetlenia w mieście

205 000,00

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

19 000,00

 

 

 

19 000,00

 

dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek

niezliczanych do sektora finansów publicznych

19 000,00

90026

 

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

11 000,00

 

 

 

11 000,00

 

dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek

niezliczanych do sektora finansów publicznych

11 000,00

90095

 

Pozostała działalność

220 000,00

 

 

 

220 000,00

 

budżet obywatelski (projekty duże): budowa tężni solankowej wraz z

infrastrukturą techniczną

200 000,00

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej

na terenie Powiśla i Żuław

20 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

200 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

200 000,00

 

 

 

200 000,00

 

BARBAKAN

200 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 472 814,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

1 368 303,00

 

 

 

1 368 303,00

 

budżet obywatelski (projekt duży) - dotacja celowa dla OSiR na zadanie:

dmuchany park wodny na kapielisku miejskim

200 000,00

dotacja celowa inwestycyjna dla OSiR na modernizacje kąpieliska

miejskiego

70 000,00

dotacja dla OSiR na zadanie inwestycyjne: modernizacja i powiększenie

lodowiska (w ramach dofinansowania Programu Sportowa Polska 2021)

1 098 303,00

92695

 

Pozostała działalność

104 511,00

 

 

 

 

104 511,00

 

budżet obywatelski (projekty małe): modernizacja kompleksu sportowego

przy SP 3

22 500,00

budżet obywatelski (projekty małe): zdrowy rower - montaż stacji

naprawczych

22 011,00

place zabaw

60 000,00

RAZEM: 19 777 591,00

 

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.