Wydanie nr 277/2022, Wtorek 4.10.2022
imieniny: pokaż (5 imion)Dalwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Dalewin
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 11 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stare Pole.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00012977/5

Dz. ewid.
nr 861/4

Dz. ewid.
nr 861/5

Dz. ewid.
nr 861/6

Powierzchnia nieruchomości:

0,1100 ha

0,1100 ha

0,1106 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki jest zapewniony
z drogi nieurządzonej (działki ewid. nr 861/1), która posiadająca bezpośrednie połączenie z drogą gminną urządzoną – ul. Adama Mickiewicza. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna i wodociągowa. W niedalekiej odległości sieć gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała
nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.)
oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 30, poz. 598 z dnia 2 marca
2009 r.), 
działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na całym terenie dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Dopuszcza się lokalizację usług jako towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu. Wyklucza się lokalizację obiektów związanych
z obsługą transportu samochodowego w szczególności stacji paliw, parkingów dla samochodów ciężarowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

59 900,00 zł netto

59 900,00 zł netto

59 900,00 zł netto

 
 1. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 15 lipca 2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, odpowiednio:
 1. dla działki ewid. nr 861/4 obr. Stare Pole o godzinie 10.00
 2. dla działki ewid. nr 861/5 obr. Stare Pole o godzinie 10.20
 3. dla działki ewid. nr 861/6 obr. Stare Pole o godzinie 10.40
 1. Nieruchomości nie są obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.
 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 5 990,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych), przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer nieruchomości, której ono dotyczy.
 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 9 lipca 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.
 3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).
 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie
  o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone
  w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).
 8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
 11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl
 14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl

 

 

 

 

Załącznik:

 1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.