Wydanie nr 277/2022, Wtorek 4.10.2022
imieniny: pokaż (5 imion)Dalwin, Franciszek, Konrad, Konrada, Dalewin
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 19 maja 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. nr 489/2 obręb Stare Pole, gmina Stare Pole.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Stare Pole uchwały nr XXIII/184/2021 z dnia 31 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewid. nr 489/2 obręb Stare Pole, gmina Stare Pole. 

 

 

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Z treścią wyżej wymienionej uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Pole http://www.bip.starepole.pl/?bip=2&cid=249&id=5652 .

 

 

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: mpzp@starepole.pl) lub za pomocą platformy ePUAP w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stare Pole.

Osoba do kontaktu: Anna Droździel, tel. 55 271 35 33 w. 45

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole  z siedzibą w Starym Polu  pod adresem ul Marynarki Wojennej 6 , 82 – 220 Stare Pole, tel. /55/  271 35 32 .

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Starym Polu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Starym Polu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

- inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

- inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

- w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 24 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Starym Polu . Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz innych ustaw dziedzinowych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.