Wydanie nr 140/2024, Niedziela 19.05.2024
imieniny: pokaż (12 imiona)Celestyn, Potencjana, Potencjanna, Kryspin, Bernarda, Piotr, Iwo, Pękosław, Mikołaj, Augustyn, Pudencjana, Pudencjanna
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Sztutowo poszukuje przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Gmina Sztutowo poszukuje przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg. Chętni proszeni są o złożenie oferty cenowej na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021. Dokumenty do pobrania na BIP Gminy Sztutowo. Ofertę należy złożyć do 8 października 2020 r. do godziny 15.

 

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres - Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE.

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

Przedmiot zamówienia.

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezonie zimowym 2020/2021 w zakresie odśnieżanie dróg gminnych. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Wymaga się, aby Wykonawca był gotowy do świadczenia usługi i rozpoczął pracę w ciągu 45 minut od telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego. Usługa odbywać się będzie wg podziału na 2 rejony, składające się na 2 części zamówienia :

Rejon I – tereny na północ od rzeki Wisła Królewiecka tj.: Sztutowo (bez ul. Sztutowska Kępa), Kąty Rybackie, Kąty Rybackie - Skowronki i Kobyla Kępa – łączna długość dróg ok. 23 km.

Rejon II – tereny na południe od rzeki Wisła Królewiecka tj.: Sztutowo ul. Sztutowska Kępa, Grochowo Drugie, Łaszka, Płonina,  Groszkowo,  Groszkowo-Osada, Grochowo Pierwsze i  Grochowo Trzecie – łączna długość dróg ok. 16 km.

Odśnieżanie dróg i ulic, jak również zgarnianie błota pośniegowego należy wykonywać obustronnie na całej jej szerokości oraz należy zapewnić odśnieżanie zatok, przystanków autobusowych, parkingów i placów w obrębie kościołów, cmentarza, remiz i szkoły, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych i utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości. Wznowienie akcji następuje z chwilą stwierdzenia takiej konieczności przez Wykonawcę w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Warunki wymagane od Wykonawców.

W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli mu wykonać usługę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. w przypadku awarii jednostki). Baza sprzętowa i miejsca zamieszkania operatorów sprzętu mogą być zlokalizowane wyłącznie w takiej odległości od rejonu działania, aby w wymaganym czasie (45 minut od zgłoszenia telefonicznego przez zamawiającego) możliwe było rozpoczęcie pracy. W przypadku gdy oferent składa ofertę na dwa rejony, musi wykazać się posiadaniem (lub dysponowaniem) odrębnych pojazdów dla każdego z rejonów. Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą być zapisy o godzinach i miejscu oraz zakresie pracy sprzętu. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia na karcie pracy sprzętu przez sołtysa wsi, w której odśnieżana jest droga lub pracownika Urzędu Gminy. Zamawiający wymaga, aby przez całą dobę była możliwa łączność z Wykonawcą przy pomocy telefonów komórkowych. Zamawiający wymaga również, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność (tel. komórkowy) z operatorami sprzętu. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie pracownika Urzędu Gminy celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania dla odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do należytego stanu zaśnieżonych dróg. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej tych dróg,  na których będzie prowadzona usługa oraz zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kryteria oceny ofert.

  1. 1. Nazwa kryterium

Waga

Cena odśnieżania

100 %

Ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena odśnieżania” będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu, a Cbad – cena oferty badanej.

 

 

 

 

Ważne informacje.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Jacek Charliński tel: 55 247 8151 wew. 41 lub 510 090 850, adres e-mail jcharlinski@sztutowo.ug.gov.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 8 października 2020 r. do godziny 15. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy na adres Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

 

 

 

 

Załączniki.

a) Wzór oferty Wykonawcy;

b) Projekt umowy;

c) Wykaz dróg objętych zadaniem;

d) Wzór wykazu wykonywanych  prac.

 

 

 

 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

Dokumenty do pobrania na BIP Gminy Sztutowo.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.