Wydanie nr 166/2024, Piątek 14.06.2024
imieniny: pokaż (4 imiona)Walerian, Justyn, Eliza, Ninogniew
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Stare Pole. Samowola urbanistyczna - Marek Szczypior wszczął postępowanie z urzędu.

  • Wydanie nr 166/2024
  • 26 kwietnia 2024, 14:44
  • UG Stare Pole
  • Wiadomości
Stare Pole. Samowola urbanistyczna - Marek Szczypior wszczął postępowanie… fot. Archiwum TvRegionalna24.pl
Marek Szczypior poinformował, że wszczął postępowanie z urzędu w sprawie samowoli urbanistycznej na terenie Starego Pola.

- „Szanowni Państwo,

w dniu 24 kwietnia 2024 r. wszcząłem postępowanie z urzędu w sprawie samowoli urbanistycznej – polegającej na samowolnej zmianie zagospodarowania terenu w Starym Polu – działka nr 671/6 tzw. „bocznica kolejowa PKP”.

Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności dotyczącej składowania, magazynowania, przeładunku i handlu kamieniem, kruszywem na terenie działki ewidencyjnej nr 671/6 (obok PKP) rozpocząłem szereg działań w celu uniemożliwienia prowadzenia w tym miejscu działalności uciążliwej dla mieszkańców.

Mając ew. podejrzenie, iż prowadzona działalność gospodarcza wymaga decyzji środowiskowej w związku z uciążliwością wystąpiłem do WIOŚ o podjęcie działań w tym temacie. Zwróciłem się również o opinię urbanistyczną, czy prowadzenie ww. działalności jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego przez Gminę Stare Pole. W MPZP rzeczona działka jest oznaczona jako teren kolejowy.

Kilka dni temu opinia urbanistyczna wpłynęła do Urzędu Gminy i wynika z niej cytuję:

... na obszarze kolejowym zamkniętym nie jest możliwe prowadzenie działalności, lokalizowanie obiektów niezwiązanych z zarządzaniem, eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowej lub służących obsłudze przewozu osób i rzeczy. Stanowisko takie jest zgodne z poglądami prezentowanymi w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym w wyrokach z 3 lutego 2010 r., II OSK 249/09 i z 18 grudnia 2008 r., II OSK 1657/07. Ponadto jak wyjaśniono w orzecznictwie przedstawiona w części ogólnej ustawy o transporcie kolejowym definicja „obszaru kolejowego” nie pozwala na żadne odstępstwa od ściśle określonego charakteru tego obszaru, wszelkie próby rozszerzenia tego pojęcia szczególnie w rodzaju „nie zabrania się” są pozbawione podstaw, co potwierdzają wyroki (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2008 r., II OSK 1657/07, Lex nr 526183, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2020 r., sygn. II OSK 1758/19). W orzeczeniach podkreśla się, że w definicji ustawowej obszaru kolejowego określono w sposób pozytywny wszelkie obiekty, które mogą się na nim znajdować, co oznacza zakaz sytuowania tam obiektów nie wymienionych w art. 4 pkt 8 cyt. powyżej ustawy. Zakaz ten wzmacnia ustanowienie dalszego zakazu chociażby zbliżenia się tych innych obiektów do granic obszaru, zatem zgodnie z argumentacją tym bardziej jest zakazane sytuowanie innych obiektów wewnątrz obszaru kolejowego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 lutego 2010 r., II OSK 249/09, LEX nr 597510).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że ustalone przeznaczenie wynikające z przywołanych planów miejscowych oraz ustawowe przeznaczenie określonego terenu powoduje, że dopuszczalność odmiennego wykorzystania takiego terenu na cele prowadzonej działalności dotyczącej składowania, magazynowania, przeładunku i handlu kamieniem, kruszywem oraz składowania i handlu węglem na terenie działki ewidencyjnej nr 671/6 obręb Stare Pole w obszarze poddanym analizie nie jest związane z funkcją tego obszaru, co stanowi, że jest niedopuszczalne”.

W związku z tak jednoznaczną opinią, która jest również zgodna z moim przeświadczeniem, w dniu 24 kwietnia 2024 r. wszcząłem postępowanie z urzędu w sprawie samowoli urbanistycznej – zmianie wykorzystywania terenu niezgodnie z przeznaczeniem zagospodarowania terenu - działki nr 671/6.

Wysłałem również pisma dla właściciela terenu – spółki PKP oraz do Wojewody Pomorskiego. Według mojej oceny zamknięcie tego typu działalności jest kwestią czasu przeprowadzenia procedury prawnej.

Przekazuję te informacje do powszechnej wiadomości, aby kolejne władze gminy nie zaprzepaściły i nie wycofały się z moich podjętych działań, które podjąłem w tak ważnej dla Nas sprawie”.

Marek Szczypior

UG Stare Pole

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości