Wydanie nr 204/2024, Poniedziałek 22.07.2024
imieniny: pokaż (8 imion)Wawrzyniec, Bolesława, Magdalena, Pankracy, Laurencjusz, Albin, Naczęsława, Benona
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG

  • Wydanie nr 204/2024
  • 1 grudnia 2023, 07:56
  • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG
  • UrzędoweStary Targ
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejska w Dzierzgoniu uchwały Nr XXXVIII/577/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Blunaki, Tywęzy i Minięta, w gminie Dzierzgoń oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)).

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wskazanie nowych terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Z treścią uchwały można zapoznać się na stronie bip.dzierzgon.pl

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego w terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Dzierzgoniu,  ul. Plac Wolności 1, 82‑440 Dzierzgoń lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gospodarka.przestrzenna@dzierzgon.pl lub adres skrytki ePUAP /q5kfw819xx/skrytka. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taką posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dnia 14.12.2023 r. o godzinie 16:00, odbędzie się spotkanie otwarte w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, w formie spotkania bezpośredniego. Ponadto dnia 14.12.2023 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie otwarte w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania pod adresem: https://dzierzgon.pl/aktualnosci.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dzierzgonia, ul. Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Burmistrzem Dzierzgonia za pomocą adresu sekretariat@dzierzgon.pl Ponadto Burmistrz Dzierzgonia jako Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Waldemara Hypś, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@cbi24.pl , telefonicznie pod nr: 570-449-007 lub pisemnie na adres siedziby Administratora lub adres Kancelarii IOD: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek, ul. Okrzei 15/9e, 22-300 Krasnystaw. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej http://bip.dzierzgon.pl/?a=2286

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Stary Targ


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.