Wydanie nr 269/2021, Niedziela 26.09.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper, Damian
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Zapraszamy do udziału w Biegu do Pustego Grobu w Malborku

Zapraszamy do udziału w Biegu do Pustego Grobu w Malborku fot. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”
Organizatorzy Parafia Błogosławionych 108 Męczenników Polskich w Malborku, Gmina Malbork oraz Organizacja Imprez Sportowych „VALDANO” zapraszają na "Bieg do Pustego Grobu"

Regulamin Biegu :

I. ORGANIZATOR  BIEGU:

PARAFIA BŁOGOSŁAWIONYCH 108 MĘCZENNIKÓW POLSKICH W MALBORKU

II. WSPÓŁORGANIZATORZY BIEGU:

1. GMINA MALBORK
2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO” 

III. CEL:

1. Krzewienie tradycji i kultury chrześcijańskiej;
2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku;
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
4. Promocja Gminy Malbork;

IV.     PATRONAT HONOROWY:

Marcin KWIATKOWSKI  – Wójt Gminy Malbork

KOMITET HONOROWY:
 

Ks. Wojciech BOHATYREWICZ - Proboszcz Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Błogosławionych 108 Męczenników Polskich w Malborku;
Mirosław CZAPLA - Starosta Powiatu Malborskiego;
Marek CHARZEWSKI - Burmistrz Miasta Malbork;
Julian GRZANKO - Członek Zarządu Powiatu Malborskiego;
Michał BŁĄCHUT
płk pil. Mirosław ZIMA
- Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku;
ppłk Andrzej SIKORA - Szef Sztabu  22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku;
insp. Michał ZAPOLSKI - Komendant Powiatowej Policji w Malborku;
bryg. Mariusz DZIECIĄTEK - Komendant Powiatowy PSP w Malborku;
Tomasz FARYSEJ - Komendant Straży Miejskiej w Malborku;
Władysław KRAWCZYK - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku.    

 

V.  PARTNERZY  BIEGU ORAZ PATRONAT MEDIALNY:

- TvMalbork.pl

- Radio Malbork

- Malbork7.pl

- Portal na Plus

- Dziennik Bałtycki

 

VI.TERMIN I MIEJSCE

 1. 02 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00 w Malborku.

 2. Dystans: ok. 5 kilometrów.

 3. Start oraz meta biegu przy ulicy Pionierów 12 w Malborku.

 Limit czasu:

 1. Limit czasu dla Biegu wynosi 1 h i 15 minut. (słownie: jedna godzina i 15 minut). Zawodnicy powyżej limitu czasu nie będą sklasyfikowani.

 2. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do poinformowania służb porządkowych i opuszczenia trasy przy jednoczesnym odpięciem z klatki piersiowej numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania
  i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

 

Punkty medyczne – w okolicach mety znajdować się będzie karetka pogotowia oraz na trasie biegu będą usytuowane stanowiska ratowników medycznych.

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Ustalony został limit 300 uczestników. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista startowa zostaje zamknięta.
2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
3. W biegu mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy do dnia biegu tj. 02 kwietnia 2018 roku ukończyli 12 rok życia (od 2005 rocznika). Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność na przygotowanej przez organizatora karcie uczestnictwa. Osoby w wieku 13-18 lat (które w dniu biegu tj. 02 kwietnia 2018 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w biurze zawodów.

 

4. Wydanie pakietu startowego następuje poprzez osobisty odbiór uczestnika.
5. Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie https://elektronicznezapisy.pl i uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do północy 30 marca 2018. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego zweryfikować tożsamość jak: prawo jazdy, legitymacja, paszport. W momencie jeżeli limit 300 uczestników zostanie osiągnięty , zapisy zostaną zakończone.


6. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania lub z numerem z poprzednich edycji zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji (zarówno osoba przekazująca numer jak i biegnąca nieuczciwie, organizator w takich przypadkach może podjąć działania prawne)
 

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Numer startowy należy umieścić na klatce piersiowej umożliwiając osobom funkcyjnym odczyt numeru. Nie dopuszcza się udziału uczestników bez numeru startowego.


7. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie Kościoła Parafialnego p.w. bł. 108 Męczenników Polskich przy ulicy Pionierów 12 w Malborku. Czynne w dniu imprezy tj. 2 kwietnia 2018 od godziny 11:00 do 15:00. Biuro zawodów po godzinie 15:00 zostaje zamknięte. W dniu 2 kwietnia w godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego z chipem.

Klasyfikacja końcowa:

KATEGORIA OPEN KOBIET

MIEJSCE

NAGRODY:

MIEJSCA:

1

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

2

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

3

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN

MIEJSCE

NAGRODY:

MIEJSCA:

1

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

2

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

3

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3


 


 

Dodatkowo prowadzone będą kategorie wiekowe dla KOBIET:

 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

K-13/19

roczniki 2005-1999

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

K-20

roczniki 1998-1989

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

K-30

roczniki 1988-1979

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

K-40

roczniki 1978-1969

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

K-50

roczniki 1968-1959

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

K-60

roczniki 1958-1949

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

K-70

roczniki 1948 i starsze

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

 

Oraz wymienionych grupach wiekowych dla MĘŻCZYZN:

 

KAT.:

ROCZNIK:

NAGRODY:

MIEJSCA:

M-13/19

roczniki 2005-1999

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

M-20

roczniki 1998-1989

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

M-30

roczniki 1988-1979

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

M-40

roczniki 1978-1969

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

M-50

roczniki 1968-1959

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

M-60

roczniki 1958-1949

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

M-70

roczniki 1948 i starsi

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

 

Dodatkowo Klasyfikacja: NAJLEPSZA PARA MAŁŻEŃSKA

 

KLASYFIKACJA ŁĄCZONA

NAGRODY:

MIEJSCA:

MAŁŻEŃSKA

K/M

otrzymują puchary (statuetki)

1 – 3

(małżeństwa, które chcą być klasyfikowane zobowiązane są do zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym odpowiedniego pola)

 

Przynależność do poszczególnych kategorii decyduje rocznik urodzenia.W kategoriach wiekowych nagradzani są zawodnicy i zawodniczki nawet w przypadku uczestnictwa jednej osoby w danej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora pamiątkowy medal oraz pakiet regeneracyjny. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników). Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 300 uczestników.

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przodzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialności ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu do „Pustego Grobu” wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu do „Pustego Grobu”. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Protesty rozstrzyga Organizator Biegu - decyzje są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od otrzymania pisemnej reklamacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt Ryszard WALENDZIAK 791 730 224

Informacja: w dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora.

Magazyn będzie czynny w godzinach od 11:00 do 16:30. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

VIII. PROGRAM IMPREZY:

02.04.2018 r.

 • 11:00 –15:00 – otwarcie biura zawodów;

 • 14.30 – Msza Święta dla Uczestników biegu do Pustego Grobu

 • 15:35 – 15:48 wspólna rozgrzewka z Anną Kosińską;

 • 15:50 – uroczyste otwarcie biegu przez Ks. Wojciecha BOHATYREWICZA;

 • 16.00 – start do biegu;

 • 17.15 – regulaminowe zakończenie biegu;

 • 17.30 – ceremonia dekoracji i zakończenie imprezy;

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

 2. 30 zł do dnia 30 marca 2018 roku do północy pod warunkiem wolnych miejsc na liście startowej.

 3. w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

 4. Opłatę należy uiścić na konto: ZNAJDUJĄCE SIĘ W PANELU ZAPISÓW Z PŁATNOŚCIĄ ONLINE DOTPAY

 

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami;

- ciepłą herbatę;

- posiłek regeneracyjny;

- unikatowy medal na mecie;

- szanse na nagrody w losowaniu.

 

 

 

 

 

 

Info i foto : ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH „VALDANO”

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Zapowiedzi


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.